Jelenlegi hely

Címlap

A Szív

Jézusról azt hallottam, hogy a Földön itt jártakor akkora szeretet áradt a szívéből, hogy 40-50 kilométerről lehetett érezni a közeledését.

Megindító dolog már ez is, de az az igazán elgondolkodtató, hogy a fizikai síkon való megjelenésével olyan magvakat vetett el az emberiség szívében, amelyek alapvetően meghatározták a fejlődés irányát.

Amikor érkezett, nagy sötétségben élt az ember, teljesen elfeledvén igazi származását. Jézus mindent megtett, hogy emlékeztesse e bolygó lakóit szellemi hazájukra, és az értékekre amelyek visszavezetik oda.

Azt tanította, hogy szeressük egymást, hogy bocsássunk meg egymásnak, nem hétszer, de hetvenhétszer, hogy ne ítélkezzünk, és kincseinket a szívünkbe gyűjtsük, ahol rozsda nem marja és szú nem rágja.

Ez a legszebb és legmélyebbre ható tanítás, ami valaha a Földön elhangzott: a szeretet magasabbra emel, mint a tudás.

A földi élet célja az, hogy megtanítson szeretni. Ezért vagyunk itt.

Ezt a gondolatot ajándékozta Krisztus az emberiségnek. Tanítása és élete által utat nyitott a magasabb dimenziók felé, mintha kijáratot nyitott volna egy börtönből.

"Én vagyok az út, az igazság és az élet." (Jn 14,6) - így hangzik az evangélium egyik legjelentősebb tanítása.

Értelme: ha engem követsz, és megérted, majd megéled tanításaimat, akkor tovább léphetsz egy magasabb szintre. Mert a földi ember igenis képes kifejleszteni lelkének finomabb rezgéseit, melyek részvétre, együttérzésre, szeretetre indítják, és ennek eredményeképpen megvilágosodik értelme is, és az egész fizikai szintet magával emeli.

Olvasni az evangéliumban, hogy Jézus, a Szeretet Prófétája  az idők teljességében érkezett. In plenitudo temporis.

Igen, akkor, amikor a bennünket irányító szellemi hierarchia eléggé érettnek tartotta az embert arra, hogy hírt kapjon "az Atya országáról".

Az ember megismerkedett a magasrendű törvényekkel, és reményt kapott a megszabadulásra az anyag rabságából. Immár tudott a törvényről, és értelmet nyert a szabad akarat: választani az anyagi test öszönei és a lélek emelkedési, fejlődési vágya között.

Persze, mint ez lenni szokott itt a mi világunkban az evangéliummal is szörnyű visszaélések történtek. Az ember elkövetett minden lehetséges hibát a vallási dogmatizmustól kezdve az ateista tudományos fanatizmusig.

De egyszer minden tévelygés végetér, és a tékozló fiú elindul hazafelé, Atyja házába...

Minden jel arra mutat, hogy itt tartunk most. Elindultunk hazafelé.

Az ember hosszú utat megtett, mire rájött, hogy elszigetelődés, elidegenedés, félelem a jussa annak, aki kitépi magát az Univerzum Egységéből, az isteni rendből, és szív helyett az észt teszi meg vezetőjéül.

Az ember ugyanis a Szívén keresztül tud csatlakozni a lelki-szellemi dimenziókhoz ahonnan erőt tud meríteni.

A Szív a középpont, amely tartalmazza a megváltás impulzusát, és összekapcsolja az ember szellemi és fizikai minőségeit.  Mint fizikai szerv, erős, kitartó, ritmus és összhang jellemzi.

Azt, hogy a Szív az emberi lény központja mi sem bizonyítja jobban, hogy mikor azt mondom: én, a mellkasomra mutatok, és nem a fejemre.  Amikor elönt a hála és a szeretet, a szívemből árad szét a melegség, mikor fáj, szorít valami, a szívemnél érzem a szorítást.

Kétségtelen, hogy a Szív a király, az agy, az elme pedig a miniszter. Vagyis szolga, aki a király tevékenységét hivatott segíteni. (Lásd: Az elme fogságában című írást.)

De lássuk, hogyan is jutottunk oda, hogy az elménk, és az elme által működtetett egyéni ego foglalta el a királyi széket?

Descartes volt az a filozófus, aki középpontba állította a gondolkodó embert, a híres: "Cogito ergo sum", azaz "Gondolkodom tehát vagyok" kijelentésével. Descartes biztos szilárd pontot keresett, amihez mindent viszonyíthat, és önmagát, a gondolkodó embert találta, aki szembenáll a kiterjedt anyagi világgal, és alá van rendelve az isteni minőségnek.

A francia filozófus szembefordulván a dogmatikus hittel, lerakta a kételkedés és ráció alapjait, mely a modernkori elemző és kísérletező tudomány alappillérévé vált.

Az ember valósággal beleszerelmesedett saját elméjébe, és kialakította a tudományos gondolkodásmódot (paradigmát). Azt gondolta, hogy az emberi elme képes felfogni és megérteni mindent ami az Univerzumban fellelhető.

Aztán kiderült, hogy mégsem...

Sokasodtak és sokasodnak a kérdőjelek, ezer sebből vérzik a materialista gondolkodásmód és az ebből származó világkép, de ahhoz képest elég jól tartja még magát.

Szokták mondani, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Az Igazság kiderülése elkerülhetetlen.

Így van ez most is.

A szellemi hagyatékunkat, a Tudást, a szent könyvek, misztikus írások mindvégig őrizték, és beavatott emberek is születtek a Földre minden időben, hogy átadják egymásnak az Igazságot. A Tudás tehát eddig is megvolt.

A mostani idő azért nagyon különleges, mert felszakadtak az illúzió fátylai, a Tudás megszűnt titkosnak lenni a szó szoros értelmében. Lehetőség nyílik megérteni és életünkben megvalósítani a szellemi tanításokat! Minden csak azon múlik, érte nyúlunk-e vagy sem. Érettség kérdése,- ahogy Hamvas Béla mondja.

Az Élő mátrix című írásban szó volt arról, hogy a kvantumfizika jóvoltából kiderült, hogy az emberi test egy energiamező, amely interakciós felületként viselkedik, és minden pillanatban kapcsolatban áll a körülötte lévő energiatengerrel.

Az emberi test tehát nem más, mint egy sűrű, viszonylag alacsony frekvenciájú,  információ mintákkal telített energiamező. Minden egyes szerv saját energiamezőt hoz létre, de van egy szerv, amely olyan meghatározó mezőket gerjeszt, melyek az egész testet befolyásolják!

Ez a szerv nem más, mit a szív!

A szívből kiinduló elektromágneses mezőre úgy tekinthetünk, mint modulált vivőhullámokra. A testünkben végbemenő folyamatokat a szív által létrehozott érzelmi mintázatok szabályozzák. Amikor a szív ver egyet, hullámként terjed végig a testmezőn az információ. Szívkoherenciáról beszélhetünk nyugodt, harmonikus impulzusok esetén, melyek a testben biztosítják az optimális működést. A koherencia kapcsolódik ahhoz az állapothoz, amikor a szívben szeretet, hála és elfogadás van. Negatív érzelmek: gyűlölet, harag, fájdalom stb. esetén a mágneses mezőre átvitt információ nagyon különböző, a ritmikus dobogás inkoherens, és a testben diszharmónia, majd betegség jön létre. 

A fizikai síkon lévő ember szívközpontjával kapcsolódik az Univerzumhoz és a másik emberhez is.

Ennyire fontos, hogy mi lakik a szívben? Igen.

A szellemi tanítások mindig is emlékeztettek bennünket erre.

Jézus ezt tanítja: "Boldogok akiknek a szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent." (Mt 5,8)

A hindu Brahma Gítában ezt találjuk: "Minden egyéni lélek szívében a Brahman ragyog, melyet ezért Szívnek is neveznek."

A Szív nem más, mint az emberben jelen lévő szellemi  lényeg, Fény, mely azonos az Istenben és az emberben.

Srí Ramana Maharishi tanításainak velejét a Szívnek is nevezett Valóság magyarázata képezi. A Szív, az Önvaló, a Brahman, az Isten egy és ugyaz.

Az egyetlen valóság. Minden más csak látszat.

"A két mell között, a mellkas alatt s a gyomor felett hat különböző színű orgánum található. Ezek egyike a Szív, mely kétujjnyira fekszik a középponttól jobbra, s egy bimbózó liliomhoz hasonlít. Nyílása zárva, üregében súlyos sötétség uralkodik, melyet vágyak töltenek meg. Minden hatalmas ideg ide összpontosul, s ez a lélegzet, az elme és a Tudás fényének hajléka.

Az Urat, kinek szállása a Szív-lótusz belseje, a barlang Uraként magasztalják.

"Én az ego vagyok"- az ember ezt a képzetet testében megszilárdította, ám ha a gyakorlás erejével az "én vagyok Ő, én vagyok a barlang Ura" érzését állandósítja, s eképpen a barlang Uraként ragyog, akkor az a káprázat, hogy ő a mulandó test, eloszlik, mint a sötétség a felkelő nap előtt.

A Srí Ramana által tanított kutatás módszere meghaladja a filozófiát és pszichológiát, mert itt nem az ego tulajdonságait kutatjuk, hanem az Önvalót, mely tulajdonságoktól mentesen tündököl, ha az ego felhagy tevékenységével. Az elmének nem kell sugalmaznia semmilyen választ, hanem csak maradjon csendben, hogy a valódi válasz megjelenhessen a Szívben. Ki vagyok én? Csak egyszer tedd fel a kérdést, majd összpontosíts arra, hogy megtaláld az ego forrását, és megakadályozd a gondolatok felbukkanását.

A válasz felébred egy, a Szívben érezhető éberségáramlat formájában, melyet csak komoly erőfeszítés árán érhetünk el, és rendszertelenül jelentkezik először, ám fokozatosan növekszik erőben, és állhatatosságban. Később egyre természetesebbé válik, ellenőrzése alá vonja gondolatainkat és cselekedeteinket, s aláássa az egot, míg végül az ego eltűnik, és csak a tiszta Tudatosság bizonyossága marad

 A Szívbarlang középpontjában az egyetlen Brahman ragyog egyedül Én-Énként, az Átmanként (Önvalóként).

A Szív-lótuszban tiszta és változás nélküli tudatosság lakozik az Önvaló alakjában. Amikor az ego megsemmisül, akkor az Önvaló e tudatossága elhozza a lélek megszabadulását. (forrás: Srí Ramana Maharishi összes művei, Szellemi útmutatás, ford. Buji Ferenc)

A buddhizmus egyik legismertebb és legszebb szútrája a Szív szútra szintén a nemtudás súlyosan ránk nehezülő gyászfátylát szakítja fel, amikor is rávilágít minden teremtett dolog illuzórikus voltára. Íme egy részlet a Kis Buddha című filmből: A szív szútra

A szív szútra azt mondja, hogy minden tárgy amit látok, hallok, tapintok és tapasztalok, saját tudatom kivetítése. A tárgyaknak nincs tartalma, és nincs lényege: üresek. Csupán álmaimtól befolyásolt tudatom káprázatai, és a megszabadulás az, ha ezt a kivetítést megszüntetem, és a minden befolyáson túli tudatot (a Szívet) megvalósítom.

A felébredés a legnagyobb dolog ami az emberrel történhet.

Ráébredni arra, hogy sokkal többek vagyunk, mint anyagi testünk, mint gondolataink, mint érzelmeink.

A felébredés a Szívhez való visszatérés. Isten a szívünkben lakik.

Ahogyan Jézus mondta: "Mert Isten országa bennetek van, és körülöttetek. Nem kőből és fából épült házakban. Emeld fel a követ, és én ott leszek, hasítsd szét a fát, és megtalálsz engem." (Tamás evangéliuma)

 


Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum